Pagalba pabėgėliams ir migrantams

Projektai

Šiuo metu vykdomi projektai

Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos remiamas projektas

Nuo 2004 metų Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių komisaro valdybos (JTVPK) remiamų veiklų rėmuose pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams teikiama humanitarinė pagalba, organizuojama socialinė parama pažeidžiamoms pabėgėlių šeimoms, organizuojamos moterų savipagalbos grupės, renginiai, teikiama socialinė pagalba krizinėse situacijose atsidūrusiems užsieniečiams.

Socialinė ir teisinė studentų klinikos

Veiklų rėmuose veikia socialinė ir teisinė studentų klinikos, kurių metu atrinkti ir apmokyti socialinio ir teisinio darbo praktikantai yra įtraukiami į socialinės ir teisinės pagalbos pabėgėliams teikimo procesą. Kad įtrauktume studentus teisininkus, yra organizuojamos tarpuniversitetinės pabėgėlio bylos nagrinėjimo teismo inscenizacijos varžybos.

Profesionali teisinė pagalba

Svarbią Jungtinių Tautų projekto dalį sudaro teisinė pagalba prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams, kuri apima teisinį konsultavimą, dokumentų rengimą bei atstovavimą valstybinėse institucijose ir teismuose. Ypatingas dėmesys skiriamas prieglobsčio prašymų priėmimo ir prieglobsčio prašytojų nesulaikymo užtikrinimui. Tuo tikslu teisininkai dažnai lankosi Užsieniečių registracijos centre. Tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos, JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią LRK teisininkai turi teisę vykdyti prieglobsčio prašymų pateikimo monitoringą pasienyje.

Visuomenės informavimas

Siekiant prisidėti prie pozityvaus pabėgėlių įvaizdžio visuomenėje formavimo, skleidžiama informacija apie Pabėgėlių reikalų skyriaus vykdomą veiklą, viešinami teigiami pabėgėlių integracijos pavyzdžiai.

Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas

Projekto NR. PMIF-1.1.4-K-01


Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sistemą, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius.


Projekto tikslinė grupė – prieglobsčio prašytojai - trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie pateikė prašymus suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje.

Projekto partneriai: Užsieniečių registracijos centras, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

Projekto laikotarpis: 2015-09-01 iki 2018-12-31

Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Siekiant sėkmingos prieglobsčio prašytojų (toliau – PP) adaptacijos ir tolimesnės pabėgėlių integracijos Lietuvoje, būtina kuo anksčiau suteikti galimybę išeiti iš uždaros erdvės (URC centro ribų), bendrauti su Lietuvos piliečiais, vietinės bendruomenės nariais - taip susipažįstant su mūsų šalies kultūra, istorija, tradicijomis, galiojančiais įstatymais, tvarka ir pan., nesusikuriant baimių, iliuzijų, ko sunku išvengti nuolat būnant uždaroje erdvėje. Šiuo projektu tęsime 2008 m. pradėtą veiklą, skatinsime PP socialinį aktyvumą, pažinimą, teiksime humanitarinę, medicininę, teisinę, psichologinę, socialinę pagalbą, vaikų užimtumą, mokysime lietuvių kalbos, organizuosime bendrus renginius su vietos bendruomenes, pažintines – edukacines išvykas po istorines Lietuvos vietoves ir kt.

Projekto rezultatai reikalingi projekto tikslinei grupei – prieglobsčio prašytojams, bei Lietuvos visuomenei tampant daugiau solidaria, atsakinga, atvira priimant «kitą ir kitokį» -  suteikiant jam pagalbą.

Visi šio fondo lėšomis remiami veiksmai vykdomi visapusiškai gerbiant pagrindines teises ir žmogaus orumą. Šiuo projektu bus siekiama pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Nustatyti ir plėtoti įvairius dinamiško abipusės sąveikos proceso aspektus, apimančius integracijos strategijas, įgyvendintinas  regiono lygiais atsižvelgiant į PP integracijos poreikius regiono lygiu, kuriomis būtų tenkinami svarbiausi PP poreikiai ir plėtojamos veiksmingos atitinkamų suinteresuotųjų subjektų partnerystės.

Kauno Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT

Tai tąsa 2004 metais įsteigto Pabėgėlių dienos centro veiklų. Šiemet Raudonojo kryžiaus draugijos veikla Kaune plečiasi ir centro veiklose kviečiami dalyvauti ne tik prieglobstį Lietuvoje gavę asmenys, bet ir kiti trečiųjų šalių piliečiai. Čia   dirbantys 3 socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjas padeda lankytojams susidoroti su integracijos metu kylančiais iššūkiais: per trumpą laikotarpį susirasti gerai apmokamą darbą, susirasti ir išlaikyti būstą, tęsti lietuvių kalbos mokymus, perprasti mūsų kultūrą, tradicijas, susirasti savo vietą mūsų visuomenėje ir tapti pilnaverčiu jos nariu. Pagal poreikį užsieniečiai lydimi ir jiems tarpininkaujama įvairiose institucijose: savivaldybėje, socialinės paramos, migracijos skyriuose, sveikatos, švietimo įstaigose, banke; padedama  pildyti reikiamus dokumentus. Centro InLT lankytojai turi galimybę gauti  teisines, psichologines, profesinio orientavimo konsultacijas, mokytis lietuvių kalbos, lankyti pilietinio orientavimo ir asmeninės kompetencijos ugdymo užsiėmimus.
Siekiant sumažinti socialinę atskirtį Centro InLT durys atviros ir visuomenės nariams, kurie kviečiami į bendrus užsiėmimus bei renginius.

Centro veikla finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Infocentras migrantams

Klaipėdoje sėkmingai tęsia savo darbą Lietuvos Raudonojo Kryžiaus «Infocentras migrantams».
Infocentre migrantams Klaipėdoje teikiamos nemokamos socialinės paslaugos trečiųjų šalių piliečiams, kurių dėka siekiama užpildyti TŠP informacines spragas, bei pagerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę. Centre nuolat dirba 3 socialinės darbuotojos ir socialinio darbuotojo padėjėja. Informacija teikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Pagrindinės centro veiklos, konsultacijos ir seminarai orientuoti į migrantų integraciją bei adaptaciją Lietuvos visuomenėje.

Infocentre migrantams teikiamos šios paslaugos:
- Socialinės konsultacijos (konsultavimas ir lydėjimas);
- Individualios teisinės konsultacijos;
- Profesinio orientavimo konsultacijos (konsultacijos ir tarpininkavimas įdarbinimo metu);
- Psichologinės konsultacijos;
- Lietuvių kalbos mokymai;
- Pilietinio orientavimo mokymai;
- Informaciniai renginiai;
- Šviečiamieji – pažintiniai mokymai.

Centro veikla finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Užsieniečių išsiuntimo stebėsena

Lietuvos Raudonasis Kryžius vykdo užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėsena, kurios metu mes:

  • Stebime, vertiname ir analizuojame duomenis apie vykdomą išsiuntimo procedūrą
  • Rengiame stebėsenos ataskaitas ir pranešimus
  • Organizuojame apskritojo stalo diskusijas, kurių metu pristatomos rekomendacijos kaip pagerinti išsiuntimo operacijų vykdymą 


Vykdant šį projektą Lietuvos Raudonasis Kryžius siekia pagerinti išsiuntimo procedūras, užtikrinant trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie yra išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos, išsiuntimo standartų taikymą. Taip pat gerinti užsieniečių išsiuntimą vykdančių pareigūnų kompetenciją ir gebėjimus, teikiant stebėjimų ataskaitas ir rekomendacijas, organizuojant apskritojo stalo diskusijas bei užtikrinti išsiuntimo procedūroje dalyvaujančių valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą ieškant bendrų sprendimų stebėsenos metu identifikuotoms problemoms spręsti. 

Projektas yra finansuojamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014 - 2020 metų nacionalinę programą.