Raudonojo Kryžiaus judėjimas

Emblemos istorija

Red Cross emblem

XIX a. pirmoje pusėje kiekvienos Europos armijos medicinos tarnybos buvo žymimos skirtingų spalvų vėliavomis, pavyzdžiui, Austrijos armijos medicinos tarnyba turėjo baltą vėliavą, Prancūzijos - raudoną, Ispanijos - geltoną, kai kurių kitų šalių - juodą. Kartais net tos pačios kariuomenės atskirų dalinių emblemos skyrėsi. Be to, nebuvo įprasta žymėti sužeistuosius vežančius vežimus taip, kad būtų galima juos atskirti nuo kitų armijos vežimų, taip pat buvo neįmanoma iš tolo atpažinti medicinos personalą. Neturėdamos aiškių ir visuotinai pripažintų skiriamųjų ženklų, sanitarinės transporto priemonės galėjo tapti karinio puolimo objektu kaip ir ginklus vežančios priemonės, o gydytojai ir seselės ne mažiau rizikavo gyvybe kaip kombatantai (karo veiksmų dalyviai). Tokioje situacijoje karo medikai galėdavo pagelbėti sužeistiesiems tik mūšiui pasibaigus. Sužeistieji, laiku nesulaukę pirmosios pagalbos, mirdavo arba netekdavo rankos ar kojos (paprastai karius, grįžtančius iš karo lydėdavo ilgos eilės luošų vyrų). Taigi atsirado būtinybė vieningo skiriamojo ženklo, kurį pripažintų ir naudotų visos kariuomenės sužeistųjų ir pagalbą jiems teikiančiųjų apsaugai.

1863 m. įvyko Tarptautinė konferencija Ženevoje. Jos metu įsteigtas Tarptautinis pagalbos sužeistiesiems komitetas (būsimasis Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas), kurio pirmojo posėdžio protokole yra toks įrašas: "Pagaliau būtų naudinga priimti ženklą, uniforminę aprangą ar rankovinį raištį, kad tie, kurie nešioja atitinkamus visuotinai pripažintus skiriamuosius ženklus, būtų tinkamai gerbiami”. Konferencijoje buvo priimta Pagalbos sužeistiesiems komiteto ir draugijų emblema - raudonas kryžius baltame fone. Raudono kryžiaus emblema, pagerbiant Šveicariją, kurioje gimė karo aukų apsaugos judėjimas, buvo sukurta sukeitus Federacijos spalvas. Be to, nuo senų senovės balta vėliava reiškė ketinimą vesti derybas ar pasidavimą į nelaisvę, todėl buvo uždrausta šaudyti į žmones, pakėlusius baltą vėliavą. Raudonas kryžius suteikė baltai vėliavai specifinę reikšmę, nes šis ženklas suteikia apsaugą sužeistiesiems ir tiems, kurie jiems teikia pagalbą. Beje, tokia emblema buvo iš tolo atpažįstama, paprastai pagaminama. 

1863 m. konferencija neturėjo įgaliojimų priimti sprendimų, privalomų vyriausybėms, todėl 1864 m. Šveicarijos Konfederacijos Valstybės Taryba sušaukė diplomatinę konferenciją, kuri 1864 m. rugpjūčio 22 d. priėmė konvenciją "Dėl sužeistųjų ir sergančių karių padėties pagerinimo sausumos karo metu”. Šios konvencijos 7 straipsnis skelbė: "Ligoninėse, sanitarinėse gurguolėse ir evakuaciniuose punktuose turi būti priimta vieninga skiriamoji vėliava. Prie jos visada turi būti nacionalinė vėliava. Asmenys, turintys neutralų statusą, taip pat gali nešioti rankovinį raištį, tačiau šį klausimą sprendžia karinė valdžia. Ir ant vėliavos, ir ant raiščio turi būti pavaizduotas raudonas kryžius baltame fone”. Vieningos emblemos priėmimo tikslas buvo suteikti apsaugą medicinos personalui, pažymėjus taip, kad bet kurios armijos kariai nesunkiai jį atpažintų. Be to, emblema atskyrė karo medikus nuo civilių bei kitų savanorių, teikiančių pagalbą sužeistiesiems karo lauke.

1929 m. Alternatyvios emblemos. Nei 1863 m., nei 1864 m. konferencijos dalyviai, pasirinkdami raudono kryžiaus simbolį, neturėjo tikslo suteikti šiai emblemai religinį atspalvį. Tačiau 1876 m. rusų - turkų kare Balkanuose raiščius su raudonu kryžiumi ryšėję medicinos darbuotojai, patekę į turkų nelaisvę, buvo žudomi išreiškiant pasipriešinimą krikščionybei (kryžiaus ženklas musulmonams asocijavosi su kryžiaus žygiais). Osmanų imperija, nors buvo prisijungusi prie 1864 m. Ženevos konvencijos be jokių išlygų, pareiškė, kad ant savo sanitarinių transporto priemonių naudos raudono pusmėnulio ženklą, nes kryžiaus ženklas žeidžia musulmonų religinius jausmus. Vėliau musulmoniškos valstybės kreipėsi į tarptautines konferencijas, sušauktas peržiūrėti Ženevos konvenciją, prašydamos įteisinti alternatyvią emblemą - raudoną pusmėnulį - kurią galėtų naudoti tiek nacionalinės draugijos, tiek kariuomenės medicinos tarnybos, o Persija paprašė pripažinti raudono liūto ir saulės emblemą. 1906 m. diplomatinė konferencija paliko galioti vieningą raudono kryžiaus emblemą, tačiau išimties tvarka leido Osmanų imperijai ir Persijai suformuoti išlygas, leidžiančias naudoti kitas emblemas. 1929 m. diplomatinė konferencija sutiko pripažinti Raudono Pusmėnulio emblemą, kurią naudojo Turkija ir Egiptas ir raudono liūto ir saulės emblemą, naudojamą Persijos, pabrėždama, jog jokios naujos emblemos nebus pripažįstamos, o alternatyvias emblemas leidžiama naudoti tik tose šalyse, kur jos jau buvo naudojamos. 

1949 m. Ženevos konvencijos. 1949 m. Ženevos konvencijos "Dėl sužeistųjų ir ligonių padėties veikiančiose armijose pagerinimo" 38 straipsnis įtvirtino raudono kryžiaus, raudono pusmėnulio bei raudono liūto ir saulės baltame fone emblemas kaip apsauginius karo medicinos tarnybų ženklus.

1980 m. Irano Respublika atsisakė raudono liūto ir saulės emblemos ir pasirinko Raudoną Pusmėnulį. Taigi nuo 1980 m. raudono liūto ir saulės baltame fone emblema nebenaudojama. 

1982 m. Emblemų lygybė. Tarptautinėje Raudonojo Kryžiaus konferencijoje buvo priimti Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Judėjimo Įstatai, kuriuose buvo patvirtinta seniai nusistovėjusi Raudono Kryžiaus ir Raudono Pusmėnulio emblemų ir pavadinimų lygybė.

2005 m. Diplomatinėje Konferencijoje Ženevoje priimta papildoma emblema – raudonasis kristalas baltame fone. Trečiojo papildomo Ženevos konvencijų protokolo įsigaliojimas baigė ilgą ir sudėtingą tarptautiniu mastu priimtino ženklo ieškojimą, dažnai įtakojamą Izraelio narystės klausimu. 
Būtinybė sukurti raudonąjį kristalą iškilo dėl neginčijamo fakto, jog tiek raudonasis kryžius, tiek raudonasis pusmėnulis dažnai buvo laikomi religiniais simboliais. Nepaisant to, jog jų kilmė neturi nieko bendra su religija, daugelyje šalių yra klaidingas manymas, jog raudonojo kryžiaus ir raudonojo pusmėnulio simbolis turi religinį atspalvį. Šis klaidingas supratimas, kenkia jų apsaugos vertei ir potencialiai kelia grėsmę Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui humanitarinėje misijoje.

Papildoma emblema galėjo išspręsti Izraelio Nacionalinės draugijos, Magen David Adom (MDA), prisijungimą prie Raudonojo Kryžiaus judėjimo, nes MDA nenorėjo atsisakyti savo tradicinės emblemos, raudonojo Deivid skydo (Red Shiel of David), bei naudoti raudonojo kryžiaus ar raudonojo pusmėnulio emblemą. 
Papildoma emblema leidžia kitoms nacionalinėms draugijoms, kurios turi tokių pat problemų, įgyti narystę Judėjime.