Raudonojo Kryžiaus judėjimas

Emblemos naudojimo tikslai

Raudonojo Kryžiaus emblema

Apsauginis ženklas.

Apsauga yra esminė emblemos paskirtis: konflikto metu ja pažymimi Ženevos konvencijomis saugomi asmenys (medicinos ir religinis personalas, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto delegatai, nacionalinių draugijų savanoriai), medicininiai daliniai ir įstaigos (ligoninės, pirmosios pagalbos stotys, etc.) bei transporto priemonės (sanitariniai laivai, automobiliai, lėktuvai, etc.). Šiuo tikslu emblema gali būti naudojama tik karinio konflikto metu, tačiau medicininė įranga ir objektai, skirti naudoti išimtinai karinio konflikto metu, gali būti žymimi emblema ir taikos metu. 

Emblema kaip apsaugos ženklu naudojasi Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų medicinos tarnybos ir kapelionai. Civilinės medicinos tarnybos, gelbstinčios karo aukas, taip pat gali būti žymimos Raudonojo Kryžiaus emblema, bet tik ginkluoto konflikto metu ir tik leidus Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai. Civilinis religinis personalas ginkluoto konflikto metu naudojasi tokia pat apsauga kaip ir civilinės medicinos tarnybos. 

Konflikto šalys privalo gerbti ir saugoti Ženevos konvencijų saugomus asmenis, turinčius teisę nešioti raudono kryžiaus emblemą, o emblema pažymėtus objektus pulti draudžiama.

Atpažinimo ženklas.

Emblema yra naudojama tiek taikos, tiek karo metu pažymėti, kad asmuo ar objektas yra susijęs su Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetu, Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija ar nacionaline draugija. Be to, emblema primena, kad šios institucijos dirba vadovaudamosi pamatiniais Raudonojo Kryžiaus judėjimo principais, simbolizuoja humaniškumą, nešališkumą, neutralumą, nepriklausomumą, savanoriškumą, vienumą ir universalumą. 
Lietuvoje tiek taikos, tiek karo metu teisę naudotis emblema kaip atpažinimo ženklu turi tik Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija bei Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnyba.

Raudonojo kryžiaus emblema taikos metu gali būti naudojama greitosios medicinos pagalbos mašinoms bei medicinos punktams, teikiantiems būtinąją nemokamą medicinos pagalbą ekstremalių situacijų aukoms, žymėti tik išimties tvarka, gavus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos leidimą. Be to, įstatymas numato, kad raudono kryžiaus žymuo gali būti naudojamas kelio ženklinimui pagal 1968 m. Konvenciją dėl kelio ženklų ir signalų, kurioje apibrėžti du tokie ženklai Nr. 701. “Medicinos pagalba” ir 702. “Ligoninė”. 

Neteisėtas emblemos naudojimas

Bet koks emblemos naudojimas, tiesiogiai neapibrėžtas Ženevos konvencijose ir jų Papildomuose protokoluose, yra neteisėtas. 
Draudžiama registruoti firmų vardais, pramoniniu dizainu, prekių ženklais ar šių ženklų sudedamosiomis dalimis žymenis, kurie yra tapatūs ar panašūs į Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio emblemą ar pavadinimą.


Neteisėto emblemos naudojimo pavyzdžiai:

1. Emblemos imitacija - naudojimas ženklo, kurį galima supainioti su Raudono Kryžiaus ar Raudono Pusmėnulio emblema.    

2. Emblemos pasisavinimas

  • emblema naudojama asmenų ir organizacijų, neturinčių teisės jos naudoti (pvz., komercinių įmonių, nevyriausybinių organizacijų, individų, privačių gydytojų, vaistininkų, etc.)
  • emblema naudojama asmenų, turinčių teisę ją naudoti, bet tikslais, nesuderinamais su pamatiniais Raudonojo Kryžiaus Judėjimo principais (pvz. asmuo, turintis teisę naudoti emblemą, naudojasi ja norėdamas nekliudomai pereiti valstybinę sieną).                

3. Klasta - Emblemos naudojimas karo metu, siekiant apsaugoti kombatantus (teisėtus karo dalyvius) ar karinę įrangą (pvz., greitosios pagalbos automobilis ar malūnsparnis, ant kurio pavaizduota Raudono Kryžiaus emblema, transportuojantys ginkluotus kombatantus; ginklų sandėlis maskuojamas iškėlus baltą vėliavą su Raudonu Kryžiumi) Šie pažeidimai, padaryti tyčia ir sukėlę mirtį ar sunkius kūno sužalojimus, yra karo nusikaltimai (I Papildomojo Protokolo 85 str. 3d.).