Dari translation

یاداشت برای پناهجویان

درباره طرزالعمل های پناهندگی در حالت حکومت نظامی، یک وضعیت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه

شما بخاطر پناهندگی در لیتوانیا درخواستی داده اید، ادعا کردید که شما نمی توانید به کشور اصلی خویش به دلیل خطر تعقیب و پیگیرد، جنگ یا خشونت بازگردید. از لحظۀ که برای پناهندگی درخواستی می دهید، شما منحیث پناهجو شناخته می شوید. پناهجو بودن به شما حقوق مشخص میدهد و شما را مکلف می سازد تا از شرایط مندرجۀ قانون اساسی جمهوری لیتوانیا و سایر قوانین پیروی کنید. لیتوانیا در حال حاضر به دلیل افزایش دراماتیک جریان مهاجرت، در حالت اضطراری قرار دارد، بنابراین، این رهنمود برای شما معلومات مفید درباره طرزالعمل های پناهجویی در حالت حکومت نظامی، یک وضعیت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه ارایه میکند.

مهم: معلومات مندرجۀ این یاداشت در مطابقت با قوانین نافذه تهیه گردیده است. قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تعدیل یا الحاق گردد. اگر کدام سوال دارید، از یکی از اعضای کارمندان دیپارتمنت مهاجرت یا یک حقوقدان/وکیل بپرسید، میتواند برای شما معلومات بیشتر درباره طرزالعمل پناهجویی و حقوق و مکلفیت های آن ارایه نماید.

در کجا و چگونه میتوانم برای پناهندگی درخواستی بدهم؟

در حالت حکومت نظامی، یک وضعیت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه، شما میتوانید برای پناهندگی درخواستی بدهید.

 1. در مرز پوسته های بازرسی یا زون های ترانزیت- در بخش خدمات گارد سرحدی دولتی؛
 2. در قلمرو جمهوری لیتوانیا، اگر شما بشکل قانونی وارد لیتوانیا شده اید- در دیپارتمنت مهاجرت
 3. در یک کشور خارجی- در ماموریت های دیپلوماتیک یا قونسلگری های جمهوری لیتوانیا( در حال حاضر، شما میتوانید برای پناهندگی در جمهوری لیتوانیا در سفارت جمهوری لیتوانیا در بلاروس درخواستی بدهید).

اگر شما مطابق شرایط مندرجۀ فوق برای پناهندگی درخواستی ندهید، درخواستی پناهندگی تحت قوانین نافذه پذیرفته نمی شود، اما طرزالعمل برای درخواستی برای پناهندگی به شما تشریح خواهد شد.

اگر شما از مرز/سرحد بشکل غیرقانونی عبور کرده اید، خدمات گارد سرحدی دولتی تصمیم خواهد گرفت که آیا درخواستی پناهندگی شما را قبول کند یا خیر، البته با درنظرداشت آسیب پذیری یا سایر شرایط انفرادی.

فورم درخواستی پناهندگی رایگان است و باید بشکل حضوری تسلیم داده شود، یا یک کلان سال عضو فامیل شما میتواند درخواستی را به نیابت از یک عضو کوچک خانواده تسلیم کند. درخواستی پناهندگی شما میتواند بشکل شفاهی یا کتبی باشد، اما مهم است تا دلایل اصلی درخواستی برای پناهندگی و جزئیات خویش را بیان کنید؛ اسم، تاریخ تولد و هرگونه اسنادی را که در دست دارید.

چه کسی مسئول بررسی درخواستی پناهندگی شما می باشد؟

درخواستی برای پناهندگی در لیتوانیا لزوماً به این معنی نیست که درخواستی پناهندگی شما در لیتوانیا طی مراحل می شود. اگر اعضای خانواده شما- همسر شما، اطفال کوچک شما، اگر شما طفل کوچک هستید، مادر یا پدر شما- در یک کشور دیگری اتحادیه اروپا زندگی میکند، یا اینکه شما به لیتوانیا از یک کشور دیگری اتحادیه اروپا آمدید که در آنجا برای پناهندگی درخواستی ارایه کرده اید، یا اینکه در گذشته ویزه گرفته اید یا کارت اقامت توسط آن کشور صادر شده است، کشور اتحادیه اروپا مسئول است تا درخواستی پناهندگی شما را بررسی کند. مهم است تا تمام معلومات درباره اعضای خانواده خویش که در سایر کشورهای اروپایی  زندگی میکنند را بدون تاخیر ارایه کنید، تا طرزالعمل جهت شناسایی کشور مسئول قبل از اتخاذ تصمیم اول درباره درخواستی پناهندگی شما تکمیل گردد.

اگر اعضای خانواده شما در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا زندگی میکند، رضایت های کتبی برای پیوستن دوباره به خانواده بین شما و اعضای خانواده شما باید به دیپارتمنت مهاجرت تسلیم داده شود تا مسئولیت بررسی درخواستی پناهندگی شما در کشور اتحادیه اروپا شناسایی گردد.

اگر درخواستی پناهندگی شما هنوزهم در کشور لیتوانیا تحت تعلیق است، دیپارتمنت مهاجرت درخواستی پناهندگی شما را بررسی میکند.

چه زمانی و چگونه میتوانم دلایل خویش برای درخواستی پناهندگی را در لیتوانیا تشریح کنم؟

وقتی برای پناهندگی درخواستی میدهید، یک متخصص یا افسر مربوطه، یک مصاحبه ابتدایی را انجام میدهد، هرگونه اسناد شما را جمع آوری میکند، عکس و فنگرپرنت شما را میگیرد. هدف این مصاحبه جمع آوری معلومات درباره شما و اعضای خانواده شما  که با شما آمده است، مسیر ورود، معلومات مورد نیاز برای شناسایی اینکه کدام کشور مسئول بررسی درخواستی پناهندگی شما است، دلایل شما برای درخواستی پناهندگی، می باشد.

قبل از هرگونه تصمیم پناهندگی، یک متخصص از دیپارتمنت مهاجرت یک مصاحبه ابتدایی را راه اندازی میکند تا به شما فرصت بدهد تا با جزئیات تشریح کنید که چرا برای پناهندگی درخواستی داده اید و برای شما اسنادی حمایوی برای دلایل تان ارایه کند که در گذشته ارایه ننموده بودید. مصاحبه ها محرم اند و معلومات بشکل عمومی فاش نمی شود یا با مقامات در کشور اصلی شما شریک ساخته نمی شود. دیپارتمنت مهاجرت و سایر مقامات دولتی، حقوقدانان/وکلا و ترجمان های شفاهی دخیل در طرزالعمل پناهندگی مکلف اند که نباید معلومات شما در فایل پناهندگی تان را به کسی فاش سازد. تمام معلومات را که شما ارایه میکنید برای متخصص جهت بررسی درخواستی پناهندگی شما ضروری می باشد تا شرایط مرتبط را ایجاد کند و تصمیم بگیرد که زمینه ها برای ادعای پناهندگی شما در مطابقت با زمینه های پناهجویی است یا خیر. در جریان مصاحبه:

 •  تشریح کنید که با چه خطراتی در کشور اصلی خود مواجه هستید و به کدام دلایل.
 • با کارمند کیس پناهندگی همکاری کنید و تمام شرایط را فاش کنید. اگر شما با حسن نیت تلاش کنید تا ادعای پناهندگی خود را ثابت کنید، دیپارتمنت مهاجرت می تواند تصمیم منطقی و قانونی بگیرد.
 •  لطفاً تمام اسناد موجود و سایر شواهد (بشمول فارمت الکترونیکی) را برای حمایت از ادعاهای خود در اسرع وقت ارائه کنید. اگر قادر به ارائه اسناد نباشید، دیپاتمنت مهاجرت شرایطی را که شما ارائه کرده اید ارزیابی می کند و ممکن است تصمیم بگیرد که به شما پناهندگی بدهد، مشروط بر اینکه حساب شما دقیق، کامل، منسجم و مطابق با معلومات جمع آوری شده توسط دیپارتمنت مهاجرت باشد.
 • در مصاحبه های تعیین شده شرکت کنید.
 • اگر سؤال دارید، لطفاً شرایطی را که ذکر کرده اید، توضیح دهید.

اگر در بررسی درخواستی پناهندگی خود با دیپارتمنت مهاجرت همکاری نکنید، در مصاحبه ها شرکت نکنید، از پاسخ دادن به سوالات مصاحبه خودداری کنید، معلومات یا اسناد مربوط به بررسی درخواستی پناهندگی خود را فاش کنید، اسناد جعلی ارائه کنید، معلومات یا مانعی در بررسی کیس پناهندگی شما وجود داشته باشد، دیپارتمنت مهاجرت ممکن است در مورد اعتبار شما شک های منطقی داشته باشد و تصمیم بگیرد که از اعطای پناهندگی به شما امتناع ورزد.

آیا ترجمان شفاهی در مصاحبه من حضور خواهد داشت؟

در صورت لزوم، یک مترجم شفاهی باید در تمام مصاحبه ها حضور داشته باشد. در جریان مصاحبه:

 • مطمئن شوید که هدف مترجم شفاهی را به خوبی درک کرده اید. اگر هدف مترجم  شفاهی را درک نکردید، حتماً به مصاحبه کننده بگوئید.
 • مترجم شفاهی باید فقط آنچه را که شما و مصاحبه کننده می گوئید ترجمه کند، بدون اینکه نظر شخصی خود را اضافه کند.
آیا یک حقوقدان/وکیل در جریان مصاحبه من حضور خواهد داشت؟

درجریان مصاحبه ها، شما حق دارید تا درخواست کنید که یک حقوقدان/وکیل حاضر باشد تا برای شما مساعدت حقوقی رایگان تضمین شده از طرف دولت ارایه کند. اگر شما میخواهید یک حقوقدان/وکیل در جریان مصاحبه حاضر باشد، شما باید کارمند مصاحبه کننده یا متخصص را اطلاع دهید. شما همچنین میتوانید اشتراک یک حقوقدان/وکیل را در مصاحبه با تسلیم نمودن یک درخواستی قبل از قبل به این ایمیل آدرس teisines.paslaugos@migracija.gov.lt  نمائید ( از طریق ایمیل و کود ILTU خود را مشخص کنید تا ما را در بخش شناسایی شما کمک کند) یا از طریق رسیدگی به مقام یا کارمند مسئول در مرکزی که شما در آنجا بودوباش دارید.

مساعدت حقوقی رایگان نیز توسط تیم حقوقی صلیب سرخ لیتوانیا موجود است( جزئیات تماس ها در اخیر یاداشت ذکر گردیده است).

به ابتکار خود و به مصرف شخصی خود میتوانید یک حقوقدان/وکیل مساعدت حقوقی را که توسط خود شما استخدام شده باشد در مصاحبه دعوت کنید. اگر میخواهید حقوقدان/وکیل شما در مصاحبه حاضر باشد، دیپارتمنت مهاجرت را قبل از قبل اطلاع دهید.

اشتراک شما در مصاحبه و ارایه معلومات کامل به دیپارتمنت مهاجرت درباره دلایل خود بخاطر درخواستی پناهندگی، مهم است، حتی اگر یک حقوقدان/وکیل حاضر باشد.

میتواند تحقیقات اضافی حین بررسی درخواستی پناهندگی صورت گیرد؟

دیپارتمنت مهاجرت میتواند پیشنهاد کند که یک تست شناسایی سن یا تست DNA صورت گیرد اگر کدام شک و گمان درباره سن یا روابط خانوادگی با اقارب که آمده تا با شما زندگی کند یا در لیتوانیا زندگی میکند، وجود داشت. این تست ها تنها به رضایت شما صورت میگیرد.

اگر انگیزه درخواستی پناهندگی شما خشونت فزیکی است که از آن رنج می برید، دیپارتمنت مهاجرت یک معاینه طبی را با رضایت شما پیشنهاد میکند. این معاینه مهم است چون میتواند علائم خشونت قبلی را تائید کند. اگر دیپارتمنت مهاجرت پیشنهاد نکرد که معاینه طبی صورت گیرد، ولی شما باور دارید که نتایج همچو معاینه داستان شما را تائید میکند، شما حق دارید تا یک معاینه طبی به ابتکار خود و با مصرف شخصی خود تنظیم کنید و نتایج آن را به دیپارتمنت مهاجرت تسلیم کنید.

چه کسی و چگونه درخواستی پناهندگی مرا بررسی میکند؟

دیپارتمنت مهاجرت درخواستی های پناهندگی را بررسی میکند. قبل از تصمیم گیری، یک تحقیق کامل، مستقل و بی طرفانه صورت میگیرد. در جریان پروسه، دیپارتمنت مهاجرت معلومات ارایه شده توسط شما را بررسی میکند، همچنین معلومات اضافی درباره وضعیت شما را که در درخواستی پناهندگی شما بیان گردیده، جمع آوری میکند. بعد از جمع آوری معلومات ضروری، دیپارتمنت مهاجرت، ارزیابی میکند که آیا شرایط ایجاد شده زمینه های پناهجویی را برآورده می سازد و سپس یک تصمیم کتبی صادر میکند. شما از تصمیم کتبی دیپارتمنت مهاجرت درباره خود مطلع میگردید. تصمیم باید حقیقت و دلایل حقوقی برای تصمیم را بیان کند و معلومات درباره چگونگی دادخواهی شما اگر نیاز باشد، ارایه کند.

قبل از مصاحبه، در جریان از مصاحبه و بعد از مصاحبه، شما میتوانید اسناد و سایر شواهد را بخاطر حمایت از حقایق بیان شده در درخواستی پناهندگی خویش ارایه کنید. شواهد را میتوانید از طریق ایمیل به دیپارتمنت مهاجرت با این ایمیل آدرس  info@migracija.gov.lt  تسلیم کنید. ( حین ارایه درخواستی از طریق ایمیل، لطفاً کود ILTU خویش را بیان کنید، ما را کمک میکند تا شما را شناسایی کنیم).

طی مراحل درخواستی پناهندگی من چه مدت زمان را در بر میگیرد؟

درخواستی های پناهندگی میتواند بشکل عمومی یا عاجل پروسس و طی مراحل گردد.

تحت شرایط عاجل طرزالعمل درخواستی های پناهندگی باید در ظرف 10 روز کاری بررسی شود، و درخواستی های پناهندگی معمولی باید در ظرف 6 ماه پس از تسلیمی درخواستی پناهندگی بررسی شود. در حالت حکومت نظامی، یک حالت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه، دیپارتمنت مهاجرت قصد دارد تا تصمیم پناهندگی را هرچه زودتر اتخاذ کند.

چرا بررسی یک درخواستی پناهندگی ادامه داده نمی شود؟

شما باید در زمان طی مراحل درخواستی پناهندگی خویش در لیتوانیا باشید. اگر حین پروسس یا طی مراحل درخواستی پناهندگی خویش لیتوانیا را ترک کنید، یا اگر دیپارتمنت مهاجرت نتواند در ظرف 72 ساعت برای دلایل دیگر با شما تماس بگیرد، بررسی درخواستی شما لغو/فسخ می گردد.

اگر شما تصمیم بگیرید که منتظر تصمیم دیپارتمنت مهاجرت نمی باشید، لیتوانیا را ترک کنید و برای پناهندگی در یک کشور دیگری اتحادیه اروپا درخواستی بدهید، آن کشور با دیدن حقایق فنگرپرنت های شما که در لیتوانیا گرفته شده است، شما را به لیتوانیا باز میگرداند تا بررسی درخواستی خویش برای پناهندگی را درینجا تکمیل کنید.

چه زمانی و چگونه میتوانم درخواستی پناهندگی خویش را پس بگیرم؟

اگر نمی خواهید دیگر در لیتوانیا در جستجوی پناهندگی باشید، شما میتوانید هر زمانی درخواستی خویش را پس بگیرید البته از طریق اطلاع دادن دیپارتمنت مهاجرت بشکل کتبی با این ایمیل آدرس: info@migracija.gov.lt. درین حالت، درخواستی شما طی مراحل و پروسس نمی شود و شما باید به کشور اصلی خویش برگردید.

دیپارتمنت مهاجرت کدام تصامیم را پس از بررسی کیس پناهندگی اتخاذ میکند؟

لیتوانیا دو نوع پناهندگی اعطا میکند: حالت مهاجرتی و محافظت کمکی.

 • حالت مهاجرتی به آن عده پناهجویان اعطا میگردد که دارای اساس درست ترس و هراس بخاطر تعقیب و پیگیرد به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا نظریات سیاسی، خارج از کشور اصلی خویش است و نمی تواند یا ترس دارد یا محافظت در آن کشور وجود ندارد یا تابعیت کشور خارجی مورد نظر را ندارد، یا اینکه خارج از کشوری است که او دارای سکونت طبیعی بود و به دلایل فوق نمی تواند یا هراس دارد که به کشور متذکره بازگردد.
 • محافظت کمکی به آن عده پناهجویان اعطا میگردد که خارج از کشور اصلی خویش است و نمی تواند به دلایل درست به کشورش بازگردد: 1) آن ها تحت شکنجه، ظلم، بدرفتاری غیرانسانی یا تعذیب قرار دارند؛ 2) خطر اعدام یا جزای مرگ وجود دارد؛ 3) یک خطر جدی یا تهدید شخصی به زندگی، صحت، مصئونیت یا آزادی او در نتیجه تبعیض خشونت در یک منطقه بین المللی یا داخلی منازعۀ نظامی داخلی قرار دارد.

دیپارتمنت مهاجرت میتواند همچنین تصمیم بگیرد که در لیتوانیا پناهندگی ندهد. در همچو حالات، شما باید به کشور اصلی خویش برگردید. اما در بعضی حالات، اگر پناهندگی اعطا نگردید، دیپارتمنت مهاجرت بازهم تصمیم خواهد گرفت تا یک اقامت موقت در لیتوانیا صادر کند که مربوط به اعطای پناهندگی نباشد. همچو یک تصمیم در حالتی اتخاذ میگردد که پناهجو شرایط و زمینه های پناهندگی را برآورده نسازد، ولی پناهجو یک طفل بدون همراه است که به یک کشور خارجی برنگشته، پناهجو نمی تواند جمهوری لیتوانیا را به دلایل بشردوستانه ترک کند( مانند، پناهجو نمی تواند به یک کشور خارجی برگردد یا از لیتوانیا به دلایل بشردوستانه اخراج گردد( مانند؛  داشتن مشکل مریضی)، یا پناهجو نمی تواند به یک کشور خارجی برگردد یا از لیتوانیا اخراج گردد چون این کار نقض صریح اصل عدم refoulement می باشد( مانند دیپارتمنت مهاجرت بیان نموده که زندگی فرد یا آزادی او در خطر است یا در کشور خود تحت شکنجه قرار میگیرد).

بعد از اینکه درباره اعطاء یا رد پناهندگی شما تصمیم گرفته شد، شما از تصمیم باید آگاه شوید البته به زبانی که شما آن را میدانید و درک می کنید و یک کاپی آن به شما داده می شود. تصمیم باید حقایق و دلایل حقوقی را بیان کند و معلومات راجع به اینکه چگونه باید دادخواهی صورت گیرد، اگر ضروری بود، ارایه کند.

چه میتوانم انجام دهم وقتی با تصمیم دیپارتمنت مهاجرت بخاطر عدم اعطای پناهندگی مخالفم باشم؟

اگر دیپارتمنت مهاجرت تصمیم بگیرد که برای شما پناهندگی اعطا کند، شما میتوانید در برابر این تصمیم دادخواهی کنید. زمانی که مقامات یا کارمند شما را از تصمیم خویش اطلاع میدهد، اگر شما با تصمیم متذکره مخالف هستید، لطفاً به مقامات یا کارمند بگوئید و در تصمیم متذکره بیان کنید که شما با تصمیم مخالف هستید، و شما میخواهید در برابر آن دادخواهی کنید و میخواهید از مساعدت حقوقی رایگان تضمین شدۀ دولتی( مانند، مساعدت از یک حقوقدان/وکیل که توسط دولت پول اش پرداخت میگردد در یک دادخواهی در برابر تصمیم اتخاذ شده) استفاده کنید. مساعدت تضمین شدۀ دولتی به این معنی است که حقوقدان/وکیل موظف شده برای شما شکایت تان را برای محکمه آماده میکند و در استماعیه دادخواهی از شما نمایندگی میکند. شما همچنین میتوانید حقوقدان/وکیل دیگری به انتخاب خود و به مصرف شخصی خود استخدام کنید تا از دادخواهی در برابر تصمیم دیپارتمنت مهاجرت از شما نمایندگی کند. درین حالت، شما مساعدت حقوقی رایگان تضمین شدۀ دولتی را دریافت نمی کنید.

اگر حکومت نظامی، یک حالت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه اعلام گردیده است، دادخواهی در برابر تصمیم دیپارتمنت مهاجرت را میتوانید در محکمه اداری منطقوی در ظرف 7 روز پس از اعلان تصمیم، انجام دهید.

از اینکه کیس های پناهندگی بشکل نورمال بصورت شفاهی در محکمه شنیده می شود، شما فرصت خواهید داشت تا در استماعیه اشتراک کنید و نظریات شما شنیده شود. محکمه ممکن است تصمیم بگیرد تا کیس پناهندگی شما را دوباره به دیپارتمنت مهاجرت بخاطر بررسی تازه راجع سازد یا از دادخواهی شما حمایت کند یا آن را تقویت کند.

اگر محکمه نتواند از دادخواهی شما حمایت کند و شما مخالف تصمیم باشید، شما باید به حقوقدان/وکیل که از شما نمایندگی میکند و کسی که تصمیم را بیان نموده بگوئید که شما مخالف تصمیم هستید و شما میخواهید از مساعدت حقوقی رایگان تضمین شدۀ دولتی مستفید شوید و برضد تصمیم اتخاذ شده، دادخواهی کنید. شما همچنین میتوانید به این ایمیل آدرس teisines.paslaugos@migracija.gov.lt ایمیل کنید و مخالفت خویش را با تصمیم اطلاع دهید و شما میخواهید که تا از مساعدت رایگان حقوقی تضمین شدۀ دولتی مستفید شوید( از کود ILTU استفاده کنید تا در ایمیل کمک مان کنید تا شما را به آسانی شناسایی کنیم). شما میتوانید از حقوقدان/وکیل که خودتان با مصرف شخصی تان استخدام میکنید نیز استفاده کنید تا در برابر تصمیم اتخاذ شده، دادخواهی کنید. دادخواهی را میتوانید در ظرف 14 روز در ستره محکمه اداری لیتوانیا سر از تاریخ نشر قضاوت انجام دهید. ستره محکمه اداری لیتوانیا میتواند تصمیم بگیرد کیس پناهندگی شما را دوباره به دیپارتمنت مهاجرت برای بررسی مجدد راجع سازد یا دادخواهی شما را رد کند. اگر راضی نبودید، همچو تصمیم نهایی خواهد بود و منوط به دادخوهی نمی باشد. درین حالت، شما به کشور اصلی تان بر میگردید.

محکمه اداری منطقوی باید دادخواهی شما را استماع کند و یک تصمیم در ظرف 2 ماه سر از تاریخ دریافت دادخواهی صادر کند، ستره محکمه اداری لیتوانیا باید دادخواهی را استماع کند و یک تصمیم در ظرف 1 ماه سر از تاریخ دریافت دادخواهی صادر کند.

اگر مساعدت حقوقی تضمین‌شده دولتی به شما اعطا شده است، نیاز نیست به وکیل خود پولی بپردازید. او همه کارها را به رایگان انجام می‌دهد و هیچ پرداخت اضافی از شما درخواست نمی‌کند. اگر وکیلی که ایالت برای شما تعیین کرده است از شما هرگونه پرداخت اضافی درخواست نمود، لطفا با دیپارتمنت مهاجرت به ایمیل آدرس pranesk@migracija.gov.lt تماس بگیرید.

چرا و به کدام اساس آزادی حرکت من محدود می شود؟

اگر حکومت نظامی، یک حالت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه اعلام گردیده است، باید چنین پنداشته شود که ورود پناهجویان که درخواستی های پناهندگی شان منحیث حالت عاجل بررسی می شود، باید در قلمرو لیتوانیا پذیرفته نشود و آزادی حرکت آن ها باید محدود شود. محدودیت آزادی حرکت در مادۀ 1408 قانون حالت حقوقی خارجی ها تصریح گردیده است. آزادی حرکت میتواند برای 6 ماه سر از تاریخ راجستریشن در سیستم معلوماتی مهاجرت لیتوانیا محدود گردد.  پناهجویان در دفتر خدمات گارد دولتی در نقاط عبوری، پوسته ها یا مراکز بازرسی سرحدی، همراه با محدودیت های حقوق آزادی حرکت رسیدگی و جای داده شود.

بعد از 6 ماه، دیپارتمنت مهاجرت یا خدمات گارد سرحدی دولتی وضعیت ها را ارزیابی میکند تا شناسایی کند که زمینه ها برای فرار شما یا تصمیم اینکه شما در یک مرکز بدون حقوق آزادی حرکت برای حداقل 6 ماه سر از تاریخ اتخاذ تصمیم بخاطر محدودیت آزادی حرکت گرفته شود.

حالات ذیل مرتبط به شناسایی برای موجودیت خطر فرار می باشد:

 1. آیا شما اسناد هویت دارید یا خیر، آیا شما برای اهداف شناسایی همکاری می کنید یا خیر؛
 2. آیا شما از تدابیر بدیل بخاطر توقیف که توسط تصمیم محکمه اتخاذ شده، پیروی می کنید؛
 3. آیا شما طرزالعمل عزیمت/کوچ موقتی را پس از بودوباش در مرکز، نقض کرده اید؛
 4. آیا شما کدام درخواستی پناهندگی در جریان دورۀ تحقیق قبل از محکمه بشکل عبور غیرقانونی که قبلا آغاز شده تسلیم کرده اید، تا از مسئولیت جرمی بخاطر عبور غیرقانونی از مرز جلوگیری کنید.
 5. آیا حضور شما تهدیدی برای صلح عامه می باشد؛
 6. شما با مقامات دولتی یا کارکنان در جریان بررسی درخواستی پناهندگی یا حین طی مراحل موضوع بازگشت تان همکاری نمی کنید.
 7. شما غیرقانونی جمهوری لیتوانیا را در جریان بررسی درخواستی پناهندگی تان ترک کردید یا تلاش به ترک کردید.

اگر مراکز خدمات طبی، اجتماعی، تعلیمی، تهیه غذا و/یا سایر خدمات ضروری دیگر را ارایه نکند، یا همچنین حمایت روانی، شما اجازه دارید تا مرکز را بطور موقت ترک کنید تا این نوع خدمات را بدست آورید یا با اجازه مدیر مرکز، غذا بخرید.

چه میتوانم انجام دهم اگر با تصمیم دیپارتمنت مهاجرت یا خدمات گارد سرحدی دولتی درباره محدودیت آزادی حرکت ام مخالف بودم؟

یک تصمیم دیپارتمنت مهاجرت یا خدمات گارد سرحدی دولتی برای اینکه یک شخص را در مرکز بدون محدودیت های آزادی حرکت قرار بدهد را میتوانید در برابر اش در محکمه دادخواهی کنید و البته در ظرف 14 روز پس از تاریخ صدور تصمیم متذکره. شما حق مساعدت رایگان حقوقی را دارید وقتی که در محکمه درخواستی میدهید تا تصمیم محدودیت آزادی حرکت خویش را بررسی کنید. تصمیم محکمه دربارۀ اینکه از شکایت شما حمایت کند را میتوانید در ستره محکمه اداری لیتوانیا دادخواهی کنید. ستره محکمه اداری لیتوانیا، دادخواهی را بررسی میکند و تصمیم خود را در ظرف 10 روز سر از تاریخ دریافت دادخواهی، صادر میکند.

در کدام حالات من توقیف یا بازداشت می شوم؟

 شما میتوانید با فرمان محکمه توقیف/بازداشت شوید:

 1. بخاطر شناسایی هویت و ملیت شما؛
 2. اگر بشکل غیرقانونی از مرز دولتی جمهوری لیتوانیا، وارد کشور جمهوری لیتوانیا شده اید؛
 3. بخاطر شناسایی دلایلی که درخواستی پناهندگی شما بر آن استوار است ( در جائیکه معلومات بدون توقیف پناهجو بدست نیاید).
 4. زمانی که درباره برگشت به کشور اصلی تان تصمیم گرفته شد و شما درخواستی مکرر برای پناهندگی میدهید؛
 5. زمانیکه قصد و نیت این است تا شما به یک کشور دیگری اتحادیه اروپا که مسئول بررسی درخواستی پناهندگی شما است، انتقال داده شوید؛
 6. زمانی که حضور شما در جمهوری لیتوانیا یک تهدید به امنیت دولت یا آرامیش عمومی ایجاد کند.

تدابیر بدیل ذیل بخاطر توقیف/بازداشت بر اساس فیصله محکم روی دست گرفته می شود:

 1. دیدار دورۀ از دیپارتمنت مشخص مهاجرت یا خدمات گارد سرحدی دولتی؛
 2. اطلاع دهی دیپارتمنت مهاجرت یا خدمات گارد سرحدی دولتی، طوریکه مناسب باشد، درباره موقعیت یا جای شما از طریق ارتباطات در یک زمان مشخص؛
 3. سپردن نظارت به یک شهروند جمهوری لیتوانیا یا یک خارجی که بشکل قانونی در جمهوری لیتوانیا زندگی میکند، اگر این شخص مسئولیت مراقبت او را قبول کند تا از او نگهداری کند؛
 4. بودوباش و رسیدگی در مرکز بدون محدودیت آزادی حرکت؛
 5. بودوباش و رسیدگی در مرکز، با حقوق حرکت و رفت و آمد تنها در محل بودوباش.

اگر شما برای بدیل بخاطر توقیف درخواستی داده اید و میخواهید خودتان زندگی را به پیش ببرید، شما باید اسنادی را ارایه کنید که ثابت کند شما یک جای برای زندگی دارید و میتوانید آن را حفظ و مراقبت کنید و میتوانید از طرزالعمل ها و مقررات پیروی کنید.

برای چه مدتی تحت توقیف می باشم؟

تصمیم بخاطر توقیف یا اعمال تدابیر بدیل بخاطر بازداشت توسط محکمه صورت میگیرد. تصمیم محکمه معمولاً یک محدودۀ زمانی الی مدت 6 ماه را برای توقیف/بازداشت یا یک اقدام بدیل برای توقیف را تعیین میکند. در پایان دورۀ توقیف، محکمه مبنی و دلایل توقیف شما را بررسی میکند. دورۀ بازداشت میتواند تا مدت 6 ماه تمدید گردد. اگر برای شما پناهندگی داده نشود، تصمیم گرفته می شود تا شما را به کشور اصلی تان برگرداند، شما میتوانید حتی برای مدت 18 ماه تحت توقیف باشید.

آیا میتوانم در برابر تصمیم محکمه مبنی بر توقیف ام دادخواهی کنم؟

شما میتوانید در برابر تصمیم محکمه بخاطر توقیف یا اعمال تدابیر بدیل جهت توقیف، در ستره محکمه اداری لیتوانیا دادخواهی کنید. ستره محکمه اداری لیتوانیا دادخواهی شما را بررسی میکند و الی 10 روز پس از دریافت دادخواهی شما، تصمیم خود را صادر میکند.

اگر شما بازداشت شده اید و فکر می کنید که دلایل توقیف شما موقوف شده، شما همچنین حق دارید از محکمه درخواست کنید تا فرمان توقیف شما را بررسی کند. شما مستحق مساعدت رایگان حقوقی از طرف دولت می باشید البته وقتی که بخاطر توقیف خویش در محکمه درخواستی میدهید.

من در جریان بررسی درخواستی پناهندگی از کدام حقوق برخوردار هستم؟

منحیث یک پناهجو، شما از حقوق ذیل در جمهوری لیتوانیا برخوردار هستید؛

 1. از دریافت شرایط مادی ( مسکن، غذا و البسه) حین زندگی در محلات بودوباش که توسط نهادهای جمهوری تعیین گردیده، و همچنین در محلات توقیف و نقاط کنترولی در مرز یا زون های ترانزیت، مستفید شوید؛
 2. بطور رایگان درباره حقوق و مسئولیت های خویش معلومات بدست بیاورید و همچنین معلومات دربارۀ پیامدهای عدم اطاعت و پیروی از آن ها در جریان بررسی یک درخواستی جهت اعطای پناهندگی و همچنین معلومات مرتبط درباره بررسی یک درخواستی بخاطر اعطای پناهندگی؛
 3. تنظیم و رسمی سازی اسناد خویش بخاطر مهر و امضاء مرتبط به بررسی درخواستی جهت اعطای پناهندگی؛
 4. استفاده از مساعدت حقوقی که توسط دولت تضمین شده است؛
 5. دریافت جبران بخاطر استفاده ترانسپورت عمومی در جائیکه استفاده آن مرتبط به بررسی یک درخواستی جهت اعطای پناهندگی باشد؛
 6. استفاده از خدمات ترجمان شفاهی بطور رایگان؛
 7. دریافت مراقبت های طبی ضروری، کمک های روانی و خدمات اجتماعی در مرکز راجستریشن اتباع خارجی یا مرکز پذیرش مهاجرین؛
 8. ارایه درخواستی به نمایندگی های کمیساری عالی مهاجرین سازمان ملل و سایر سازمان ها که مساعدت حقوقی تخصصی یا مشاوره ها برای پناهجویان ارایه میکنند و تا آن ها تحت شرایط برآورده سازد، که در آن حریم خصوصی ( بشمول در نقاط عبوری مرزی یا زون های ترانزیت) مراعات میگردد؛
 9. بعد از اینکه به اشخاص آسیب پذیر محول گردید، از مزایای شرایط پذیرش مستفید شوید، که نیازهای تخصصی را برآورده می سازد؛
 10. کوچک سالان مستحق درس خواندن در مکاتب با پیروی از برنامه (های) عمومی تعلیمی یا فنی بدون تاخیر در ظرف 3 ماه بعد از تسلیم نمودن درخواستی پناهندگی می باشند؛
 11.  حق کار، اگر دیپارتمنت مهاجرت، تصمیمی درباره اعطای پناهندگی در جمهوری لیتوانیا در ظرف 6 ماه پس از تاریخ تسلیمی درخواستی شما نگرفت، البته نه بخاطر کوتاهی یا تقصیر پناهجو.

اگر حکومت نظامی، یک حالت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه بخاطر سرازیر شدن خارجی ها اعلام گردید، حقوق فوق الذکر پناهجویان میتواند بطور موقت یا بشکل متناسب محدود گردد اگر آنها بخاطر بی طرفی و دلایل موجه تضمین گردد. باوجود اعمال محدودیت ها، حقوق پناهجو بخاطر دریافت مواد، فراهم نمودن مراقبت ضروری طبی و مساعدت حقوقی تضمین شده توسط دولت باید همیشه تضمین گردد و اشخاص آسیب پذیر باید نیز دسترسی به مواد شرایطی که نیازهای خاص آن ها را برآورده سازد، داشته باشند.

در جریان طی مراحل درخواستی پناهندگی کدام مسئولیت ها مربوط من می شود؟

منحیث یک پناهجو شما وظایف و مسئولیت های ذیل را دارید:

 1. رعایت قانون اساسی، قوانین و سایر اقدامات حقوقی جمهوری لیتوانیا؛
 2. انجام مسئولیت های تشریح شده برای پناهجو که تصمیم های دیپارتمنت مهاجرت و محکمه می باشند؛
 3. اجازه دادن به بررسی صحی؛
 4. تسلیم نمودن تمام اسناد موجود و تشریح کامل و دقیق دلایل بخاطر درخواستی پناهندگی، هویت داوطلب  و همچنین شرایط ورود شما و ماندن تان در جمهوری لیتوانیا و همکاری با مقامات دولتی ذیصلاح در جریان بررسی درخواستی پناهندگی شما؛
 5. در جریان مصاحبه با مقامات، که درخواستی پناهندگی شما را دریافت نموده اند، بشکل کتبی در فارمت رایگان منابع و دارایی را که در جمهوری لیتوانیا دارید اعلام کنید و همچنین به دیپارتمنت مهاجرت بشکل کتبی رایگان تمویلی را که در جریان دورۀ که به شما حق داده شد تا در جمهوری لیتوانیا بمانید، بدست آورید، اعلام کنید و این کار را در ظرف سه روز بعد از دریافت اعلام کنید؛
 6. هرگونه تغییر در محل و اماکن خویش را فوراً به دیپارتمنت مهاجرت اطلاع دهید، اگر دیپارتمنت مهاجرت تصمیم گرفت که به شما اجازه بدهد تا در محل انتخاب شده زندگی کنید؛
 7. جمهوری لیتوانیا را بدون اجازۀ دیپارتمنت مهاجرت در جریان بررسی درخواستی پناهندگی خویش، ترک نکنید.

معلومات مهم تماس:

دیپارتمنت مهاجرت

L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius,

تیلفون: 8 707 67000 or +370 5 271 7112

ایمیل آدرس: info@migracija.gov.lt

ویب سایت: http://www.migracija.lt

مرکز راجستریشن اتباع خارجی Pabradė

ناحیه Vilniaus g. 100, 18177 Pabradė, Švenčionys

تیلفون: +370 387 53 401

ایمیل آدرس: urc.sekretore@vsat.vrm.lt

مرکز راجستریشن اتباع خارجی Medininkai

Pasieniečių g. 11, Medininkų kaimas, Vilniaus rajonas

تیلفون: +370 687 58406 or +370 646 64688

ایمیل آدرس: v03358@vsat.vrm.lt

مرکز راجستریشن اتباع خارجی Kybartai

J. Biliūno g. 14B, Kybartai, Vilkaviškio rajonas

تیلفون: +370 695 60409 or +370 646 64621

ایمیل آدرس: kybartu.urc.budetojas@vsat.vrm.lt

مرکز پذیرش پناهجویان Rukla

ناحیه Karaliaus Mindaugo g. 18, 55283 Rukla, Jonava district

تیلفون: +370 3 497 3377, +370 698 48776

ایمیل آدرس: centras@rppc.lt

ویب سایت: http://www.rppc.lt

مرکز پذیرش پناهجویان Naujininkai

A. Jaroševičiaus str. 10B, Vilnius

 تیلفون: +370 679 41315 or +370 672 14051

ایمیل آدرس: naujininkai@rppc.lt

مساعدت حقوقی تضمین شدۀ دولتی

ایمیل آدرس: teisines.paslaugos@migracija.gov.lt

دفتر کمیساری سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) در جمهوری لیتوانیا

A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius

تیلفون: +370 5 210 7416

ایمیل آدرس: swestprotection@unhcr.org

ویب سایت: http://www.unhcr.se/lt/home.html

دفتر کمیساری سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)

معلومات و مشوره دربارۀ طرزالعمل های پناهندگی و کمک موجود برای پناهجویان مهاجرین در لیتوانیا را ارایه میکند.

سازمان بین المللی برای مهاجرت(IOM) دفتر Vilnius

A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius

تیلفون: +370 5 261 0115

ایمیل آدرس: iomvilnius@iom.lt

ویب سایت: http://www.iom.lt

سازمان بین المللی برای مهاجرت (IOM) در بخش بازگشت داوطلبانه کمک میکند که نظر به مطابقت نیازهای یک شخص صورت میگیرد و سفر مصئون و بازگشت دوباره را تضمین میکند. همچنین IOM مساعدت ادغام مجدد برای افراد نیازمند را که میخواهند در کشور اصلی شان استقرار یابند فراهم میکند.

جمعیت صلیب سرخ لیتوانیا

A. Juozapavičiaus g. 10A, 09311 Vilnius,

 تیلفون: +370 5 212 7322

ایمیل آدرس: legal@redcross.lt

ویب سایت: http://www.redcross.lt

جمعیت صلیب سرخ لیتوانیا مساعدت حقوقی و بشردوستانه و همچنین کمک درباره پیگیری اعضای خانواده و اقارب را فراهم می سازد.

ناحیه Caritas of Vilnius

Kalvarijų g. 39, Vilnius

تیلفون: +370 673 24 225

ایمیل آدرس: kulturunamai@vilnius.caritas.lt

ویب سایت: http://www.vilnius.caritas.lt

این رساله دارای معلومات مختصر درباره طرزالعمل های پناهندگی، حقوق اساسی و مسئولیت های پناهجویان و همچنین پیامدهای عدم رعایت و تطبیق این مسئولیت ها می باشد. هدف اساسی این رساله ارایه معلومات می باشد و متضمن هیچ گونه حقوق یا مکلفیت های حقوقی نمی باشد. اگر شما نیاز به تشریحات و توضیحات اضافی درباره معلومات مندرجۀ این رساله دارید یا میخواهید بیشتر درباره ارزیابی درخواستی پناهندگی خود بدانید، لطفاً با دیپارتمنت مهاجرت به تماس شوید. شما همچنین میتوانید از تیم حقوقی صلیب سرخ لیتوانیا توصیه یا مشوره اضافی از طریق این ایمیل آدرس legal@redcross.lt یا این شماره تماس +370 5 212 7322 بدست بیاورید.