Projektai

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programa

Lietuvos Raudonasis Kryžius, kaip Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (ESFA) partneris dalina paramą maistu devyniuose Raudonojo Kryžiaus skyriuose - Alytuje ir Alytaus rajone, Utenoje, Rokiškyje, Šilutėje, Kupiškyje, Kretingoje, Anykščiuose. 

Dalinimas vyksta pagal Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) nustatytus kriterijus bei paruoštas prašymo formas (tikslesnę informaciją žiūrėkite priimk.lt), kurias gyventojai gali užpildyti seniūnijose pagal gyvenamą vietą. Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neturi viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

Maisto paketai 2017 metais dalinami vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais.

Visa inforrmacija apie maisto produktų krepšelius bei jų dalinimą yra pakelbta  Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo  svetainėje priimk.lt.

Tikslūs maisto dalinimo grafikai yra skelbiami vietinių savivaldybių tinklapiuose, vietinėje spaudoje, skelbimų lentose, socialiniuose tinkluose bei kitose gyventojams prieinamose žiniasklaidos priemonėse.

2016 metais maisto paketus gavo apie 40 000 asmenų.

Projektą finansuoja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone

Įgyvendinant projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“  įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai.

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos šios paslaugos:

• Psichologo konsultacijos;

• Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos;

  Individualios teisininko konsultacijos;

• Vaikų priežiūros paslaugos;

• Pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems projekto veiklose.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Neįgaliųjų integracija į darbo rinką

Projektą vykdysiančios organizacijos: Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Klaipėdos skyrius ir partneris Edukacinis-kultūrinis centras "Metidė" dirba ne vienerius metus su neįgaliais asmenimis. Pastebėta, kad asmenims su negalia yra sunku integruotis į darbo rinką, pakeisti kvalifikaciją, todėl didėja socialinė atskirtis. Projekto dalyviai bus motyvuojami įgyti naujų įgūdžių, padidės galimybė susirasti darbą. Įgijus naujų įgūdžių ir susiradus darbą, pagerės projekto dalyvių gyvenimo kokybė – jie turės galimybę save realizuoti, prasiplės draugų  ir pažįstamų ratas, sumažės socialinė atskirtis. Projekto metu bus nustatomi asmens poreikiai ir galimybės. Neįgalieji turės galimybę dalyvauti bendrųjų gebėjimų mokymuose, bei įgis floristo specialybę. Po mokymų dalyvaus praktinėje veikloje, darys kūrybinius darbus, po projekto 20 asmenų pakeis esamą darbinę situaciją: įsidarbins, pradės ieškoti darbo ar įsigis individualią veiklą ir pan.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas. www.esinvesticijos.lt