Projektai

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programa

Lietuvos Raudonasis Kryžius, kaip Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (ESFA) partneris dalina paramą maistu devyniuose Raudonojo Kryžiaus skyriuose - Alytuje ir Alytaus rajone, Utenoje, Rokiškyje, Šilutėje, Kupiškyje, Kretingoje, Anykščiuose. 

Dalinimas vyksta pagal Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) nustatytus kriterijus bei paruoštas prašymo formas (tikslesnę informaciją žiūrėkite priimk.lt), kurias gyventojai gali užpildyti seniūnijose pagal gyvenamą vietą. Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neturi viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

Maisto paketai 2017 metais dalinami vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais.

Visa inforrmacija apie maisto produktų krepšelius bei jų dalinimą yra pakelbta  Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo  svetainėje priimk.lt.

Tikslūs maisto dalinimo grafikai yra skelbiami vietinių savivaldybių tinklapiuose, vietinėje spaudoje, skelbimų lentose, socialiniuose tinkluose bei kitose gyventojams prieinamose žiniasklaidos priemonėse.

2016 metais maisto paketus gavo apie 40 000 asmenų.

Projektą finansuoja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.

Įgyvendintas projektas „Socialinės priežiūros paslaugų plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija įgyvendino projektą "Socialinės priežiūros paslaugų plėtra Raseinių rajono savivaldybėje" Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0006, kuris finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra".

Projekto tikslas - gerinti socialinių paslaugų prieinamumą, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms Raseinių rajono savivaldybėje.

Įgyvendinant projektą atlikta pastato, esančio adresu: Žemaitės g. 6 A, Raseiniai, rekonstrukcija ir įkurti 25 vietų nakvynės namai socialinės rizikos asmenims. Pritaikant patalpas nakvynės namų veiklai įsigyti baldai, buitinė technika, kompiuterinė įranga, sutvarkyta nakvynės namų teritorija, įrengti lauko treniruokliai, suoliukai.

Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie socialinių paslaugų infrastruktūros, skirtos socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms, plėtros Raseinių rajono savivaldybėje, sudarytos geresnės galimybės šių asmenų socializacijai ir integracijai į visuomenę.

Projekto biudžetas – 420.924,68 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 357.785,97 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 63.138,71 Eur.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone

Įgyvendinant projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“  įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai.

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos šios paslaugos:

• Psichologo konsultacijos;

• Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos;

  Individualios teisininko konsultacijos;

• Vaikų priežiūros paslaugos;

• Pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems projekto veiklose.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Neįgaliųjų integracija į darbo rinką

Projektą vykdysiančios organizacijos: Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Klaipėdos skyrius ir partneris Edukacinis-kultūrinis centras "Metidė" dirba ne vienerius metus su neįgaliais asmenimis. Pastebėta, kad asmenims su negalia yra sunku integruotis į darbo rinką, pakeisti kvalifikaciją, todėl didėja socialinė atskirtis. Projekto dalyviai bus motyvuojami įgyti naujų įgūdžių, padidės galimybė susirasti darbą. Įgijus naujų įgūdžių ir susiradus darbą, pagerės projekto dalyvių gyvenimo kokybė – jie turės galimybę save realizuoti, prasiplės draugų  ir pažįstamų ratas, sumažės socialinė atskirtis. Projekto metu bus nustatomi asmens poreikiai ir galimybės. Neįgalieji turės galimybę dalyvauti bendrųjų gebėjimų mokymuose, bei įgis floristo specialybę. Po mokymų dalyvaus praktinėje veikloje, darys kūrybinius darbus, po projekto 20 asmenų pakeis esamą darbinę situaciją: įsidarbins, pradės ieškoti darbo ar įsigis individualią veiklą ir pan.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas. www.esinvesticijos.lt

Reagavimo į naftos išsiliejimus pajėgumų stiprinimas Baltijos jūros regione

Projekto pavadinimo trumpinys: OIL SPILL
Vykdymo periodas: 2019-01-01 – 2021-07-01
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Finansavimo programa: INTERREG Baltijos jūros regiono programa
 

Nuo 2019 sausio 1 dienos Lietuvos Raudonasis Kryžius dalyvauja ekstremalių situacijų prevenciniame projekte OillSpill, kurio tikslas - sustiprinti reagavimo į naftos išsiliejimus pajėgumus Baltijos jūros regione, tobulinant bendradarbiavimo struktūras, procedūras ir įgūdžius tarp atitinkamų suinteresuotųjų šalių.

Ekspertų teigimu, reagavimas į naftos išsiliejimus pakrantės zonose yra sunki ir ilgai trunkanti procedūra, todėl šalia profesionaliai dirbančių pareigūnų kviečiami savanoriai, kurie gali ir geba stebėti pakrantę ir valyti ją nuo naftos teršalų. Kitų šalių patirtis rodo, kad parengti savanoriai geba atlikti užterštų gyvūnų valymo darbus, vykdyti tokių gyvūnų reabilitaciją; sėkmingai vykdo kitus jiems pavestus darbus. Visgi svarbu akcentuoti, kad kiekvienam šiam darbui atlikti reikalinga aiški savanorių pritraukimo, parengimo bei koordinavimo sistema.

Įgyvendinamas projekto sudaro sąlygas kurti efektyvius savanorių koordinavimo modelius, juos patikrinti mokymų bei pratybų metu, tačiau šis projektas svarbus ir dėl to, jog jis sudaro galimybę mokytis iš gerųjų kitų šalių pavyzdžių bei jų sukurtų, jau naudojamų ir gerai vertinamų savanorių aktyvizavimo ir koordinavimo modelių.

Lietuvos Raudonais Kryžius patirties gali semtis iš 5 projekte dalyvaujančių šalių patirties bei 13 skirtingą patirtį turinčių organizacijų.

Daugiau informacijos: https://blogit.utu.fi/oilspill/