Pagalba pabėgėliams ir migrantams

Projektai

Šiuo metu vykdomi projektai

Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos remiamas projektas

Nuo 2004 metų Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių komisaro valdybos (JTVPK) remiamų veiklų rėmuose pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams teikiama humanitarinė pagalba, organizuojama socialinė parama pažeidžiamoms pabėgėlių šeimoms, organizuojamos moterų savipagalbos grupės, renginiai, teikiama socialinė pagalba krizinėse situacijose atsidūrusiems užsieniečiams.

Socialinė ir teisinė studentų klinikos

Veiklų rėmuose veikia socialinė ir teisinė studentų klinikos, kurių metu atrinkti ir apmokyti socialinio ir teisinio darbo praktikantai yra įtraukiami į socialinės ir teisinės pagalbos pabėgėliams teikimo procesą. Kad įtrauktume studentus teisininkus, yra organizuojamos tarpuniversitetinės pabėgėlio bylos nagrinėjimo teismo inscenizacijos varžybos.

Profesionali teisinė pagalba

Svarbią Jungtinių Tautų projekto dalį sudaro teisinė pagalba prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams, kuri apima teisinį konsultavimą, dokumentų rengimą bei atstovavimą valstybinėse institucijose ir teismuose. Ypatingas dėmesys skiriamas prieglobsčio prašymų priėmimo ir prieglobsčio prašytojų nesulaikymo užtikrinimui. Tuo tikslu teisininkai dažnai lankosi Užsieniečių registracijos centre. Tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos, JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią LRK teisininkai turi teisę vykdyti prieglobsčio prašymų pateikimo monitoringą pasienyje.

Visuomenės informavimas

Siekiant prisidėti prie pozityvaus pabėgėlių įvaizdžio visuomenėje formavimo, skleidžiama informacija apie Pabėgėlių reikalų skyriaus vykdomą veiklą, viešinami teigiami pabėgėlių integracijos pavyzdžiai.

Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas

Projekto NR. PMIF-1.1.4-K-01


Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sistemą, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius.


Projekto tikslinė grupė – prieglobsčio prašytojai - trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie pateikė prašymus suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje.

Projekto partneriai: Užsieniečių registracijos centras, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

Projekto laikotarpis: 2015-09-01 iki 2018-12-31

Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Siekiant sėkmingos prieglobsčio prašytojų (toliau – PP) adaptacijos ir tolimesnės pabėgėlių integracijos Lietuvoje, būtina kuo anksčiau suteikti galimybę išeiti iš uždaros erdvės (URC centro ribų), bendrauti su Lietuvos piliečiais, vietinės bendruomenės nariais - taip susipažįstant su mūsų šalies kultūra, istorija, tradicijomis, galiojančiais įstatymais, tvarka ir pan., nesusikuriant baimių, iliuzijų, ko sunku išvengti nuolat būnant uždaroje erdvėje. Šiuo projektu tęsime 2008 m. pradėtą veiklą, skatinsime PP socialinį aktyvumą, pažinimą, teiksime humanitarinę, medicininę, teisinę, psichologinę, socialinę pagalbą, vaikų užimtumą, mokysime lietuvių kalbos, organizuosime bendrus renginius su vietos bendruomenes, pažintines – edukacines išvykas po istorines Lietuvos vietoves ir kt.

Projekto rezultatai reikalingi projekto tikslinei grupei – prieglobsčio prašytojams, bei Lietuvos visuomenei tampant daugiau solidaria, atsakinga, atvira priimant «kitą ir kitokį» -  suteikiant jam pagalbą.

Visi šio fondo lėšomis remiami veiksmai vykdomi visapusiškai gerbiant pagrindines teises ir žmogaus orumą. Šiuo projektu bus siekiama pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Nustatyti ir plėtoti įvairius dinamiško abipusės sąveikos proceso aspektus, apimančius integracijos strategijas, įgyvendintinas  regiono lygiais atsižvelgiant į PP integracijos poreikius regiono lygiu, kuriomis būtų tenkinami svarbiausi PP poreikiai ir plėtojamos veiksmingos atitinkamų suinteresuotųjų subjektų partnerystės.

Kauno Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT

Tai tąsa 2004 metais įsteigto Pabėgėlių dienos centro veiklų. Šiemet Raudonojo kryžiaus draugijos veikla Kaune plečiasi ir centro veiklose kviečiami dalyvauti ne tik prieglobstį Lietuvoje gavę asmenys, bet ir kiti trečiųjų šalių piliečiai. Čia   dirbantys 3 socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjas padeda lankytojams susidoroti su integracijos metu kylančiais iššūkiais: per trumpą laikotarpį susirasti gerai apmokamą darbą, susirasti ir išlaikyti būstą, tęsti lietuvių kalbos mokymus, perprasti mūsų kultūrą, tradicijas, susirasti savo vietą mūsų visuomenėje ir tapti pilnaverčiu jos nariu. Pagal poreikį užsieniečiai lydimi ir jiems tarpininkaujama įvairiose institucijose: savivaldybėje, socialinės paramos, migracijos skyriuose, sveikatos, švietimo įstaigose, banke; padedama  pildyti reikiamus dokumentus. Centro InLT lankytojai turi galimybę gauti  teisines, psichologines, profesinio orientavimo konsultacijas, mokytis lietuvių kalbos, lankyti pilietinio orientavimo ir asmeninės kompetencijos ugdymo užsiėmimus.
Siekiant sumažinti socialinę atskirtį Centro InLT durys atviros ir visuomenės nariams, kurie kviečiami į bendrus užsiėmimus bei renginius.

Centro veikla finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Infocentras migrantams

Klaipėdoje sėkmingai tęsia savo darbą Lietuvos Raudonojo Kryžiaus «Infocentras migrantams».
Infocentre migrantams Klaipėdoje teikiamos nemokamos socialinės paslaugos trečiųjų šalių piliečiams, kurių dėka siekiama užpildyti TŠP informacines spragas, bei pagerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę. Centre nuolat dirba 3 socialinės darbuotojos ir socialinio darbuotojo padėjėja. Informacija teikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Pagrindinės centro veiklos, konsultacijos ir seminarai orientuoti į migrantų integraciją bei adaptaciją Lietuvos visuomenėje.

Infocentre migrantams teikiamos šios paslaugos:
- Socialinės konsultacijos (konsultavimas ir lydėjimas);
- Individualios teisinės konsultacijos;
- Profesinio orientavimo konsultacijos (konsultacijos ir tarpininkavimas įdarbinimo metu);
- Psichologinės konsultacijos;
- Lietuvių kalbos mokymai;
- Pilietinio orientavimo mokymai;
- Informaciniai renginiai;
- Šviečiamieji – pažintiniai mokymai.

Centro veikla finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Užsieniečių išsiuntimo stebėsena

Lietuvos Raudonasis Kryžius vykdo užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėsena, kurios metu mes:

  • Stebime, vertiname ir analizuojame duomenis apie vykdomą išsiuntimo procedūrą
  • Rengiame stebėsenos ataskaitas ir pranešimus
  • Organizuojame apskritojo stalo diskusijas, kurių metu pristatomos rekomendacijos kaip pagerinti išsiuntimo operacijų vykdymą 


Vykdant šį projektą Lietuvos Raudonasis Kryžius siekia pagerinti išsiuntimo procedūras, užtikrinant trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie yra išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos, išsiuntimo standartų taikymą. Taip pat gerinti užsieniečių išsiuntimą vykdančių pareigūnų kompetenciją ir gebėjimus, teikiant stebėjimų ataskaitas ir rekomendacijas, organizuojant apskritojo stalo diskusijas bei užtikrinti išsiuntimo procedūroje dalyvaujančių valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą ieškant bendrų sprendimų stebėsenos metu identifikuotoms problemoms spręsti. 

Projektas yra finansuojamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014 - 2020 metų nacionalinę programą. Projekto numeris PMIF-3.1.4-K-01. 

PRANEŠIMAS SPAUDAI:

Iš Lietuvos išsiunčiami užsieniečiai nesipriešina

Praėjusiais metais iš Lietuvos buvo išsiųsti kiek daugiau nei šimtas pagrindo būti šalyje neturėjusių užsieniečių. Išsiuntimo procedūrą stebintys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai pastebi, kad procesas vyksta sklandžiai, o dauguma jų išvyksta savo noru.

Trys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai jau antrus metus stebi trečiųjų šalių piliečių, neteisėtai esančių Lietuvos teritorijoje, grąžinimą į kilmės valstybę, arba kitą saugią šalį, kurioje šie turi leidimą būti.

Nepriklausomų stebėtojų dalyvavimas vykdant išsiuntimo procedūrą padeda užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir orumas.

Iš viso 2017-aisiais iš Lietuvos buvo išsiųsti 110 teisinio pagrindo būti šalyje neturėjusių užsieniečių. Nuo praėjusių metų pradžios, prasidėjus šiam projektui, teisininkai stebėjo 19 išsiuntimo atvejų. Tris iki kilmės valstybės ir 16 iki Vilniaus oro uosto.

«Esame informuojami apie kiekvieną išsiuntimą, tačiau dažniausiai renkamės stebėti, mūsų nuomone, sudėtingesnes situacijas. Pavyzdžiui, kai vienu metu būna išsiunčiami keli asmenys», – sakė vienas stebėtojų advokatas Laurynas Biekša.

Procedūrą stebintys teisininkai rūpinasi, kad būtų tinkamai sutvarkyti išvykstančio asmens dokumentai, jam sklandžiai paaiškintos aplinkybės, tvarkingai sudėti būtiniausi daiktai, fiksuojami pareigūnų elgesys ir veiksmai oro uoste.

Per daugiau nei metus advokatas girdėjo tik apie vieną atvejį, kai išsiunčiamas asmuo nenorėjo išvykti. Dažniausiai pagrindo būti Lietuvoje neturintys žmonės išvyksta savo noru, o turintys finansines galimybes tai padaro savarankiškai. 

19 išsiuntimo atvejų stebėję Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai užfiksavo mažiau nei dešimt nežymių pažeidimų.

„Skirtingai nuo kitų, mūsų vykdomų žmogaus teisių stebėjimo projektų, šiame problemos nėra didelės. Dažniausiai mums pranešus apie pažeidimą, kitą kartą susiklosčius tokiai situacijai matome, kad į mūsų pastabas buvo atsižvelgta.

Dažniausiai tai būna techniniai dalykai. Pavyzdžiui, ne taip supakuoti asmens daiktai, dėl ko vėliau kyla problemų oro uoste. Arba lydint asmenį oro uoste be reikalo atkreipiamas dėmesys, ko neturėtų būti.

Tačiau turiu pastebėti, kad išsiuntimo procesas yra organizuojamas sklandžiai, o su smarkesniais pažeidimais nesame susidūrę.

Manau, to priežastis gali būti ir ta, kad žmonės nori išvykti iš Lietuvos. Nė vienu mūsų stebėtu atveju nebuvo žmogaus, norėjusio likti Užsieniečių registracijos centre (URC) Pabradėje. Tad stebint išsiuntimą asmens, kuris pats nori išvykti iš šalies, problemų nelabai ir turėtų kilti“, – svarstė L.Biekša.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos procedūrą stebės iki 2020 metų. Projektas yra finansuojamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014 – 2020 metų nacionalinę programą.

Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena

Šio projekto tikslas - vykdyti priėmimų sąlygų ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimo stebėseną, siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims. Nešališkai ir objektyviai vertinti, ar institucija, atsakinga už prieglobsčio prašytojų priėmimą ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą laikosi Europos Sąjungos normų bei tarptautinių įsipareigojimų. Užtikrinti prieglobsčio procedūrų įgyvendinime dalyvaujančių valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą, jį stiprinant susitikimų metu ir ieškant bendrų sprendimų stebėsenos metu identifikuotoms problemoms spręsti. Taip pat prisidėti prie Lietuvos prieglobsčio sistemos, kuri yra bendrosios Europos prieglobsčio sistemos dalis, tobulinamo taip, kad užtikrintų kokybiškas ir veiksmingas prieglobsčio procedūras. 

Vykdant priėmimų sąlygų ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimo stebėseną, stebimi, vertinami ir analizuojami duomenys apie prieglobsčio prašytojų fizines priėmimo sąlygas, prieglobsčio procedūrų įgyvendinimo efektyvumą ir atitikimą įstatymams bei tarptautinėms normoms. Ypač didelis dėmesys yra skiriamas pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams.  

Lietuvos Raudonasis Kryžiaus veikla pstebint prueglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas:

  • Vykdomi priėmimo sąlygų stebėsenos vizitai Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose ir (arba) Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje galioja pasienio teisinis režimas, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Užsieniečių registracijos centre. Taip pat, turint susitarimus, teritorinėje (-ėse) policijos įstaigoje (-ose), Pabėgėlių priėmimo centre ir, prireikus, − kitose institucijose ir (ar) įstaigose.
  • Po kiekvieno stebėjimo vizito rengiama ataskaita apie konkretų stebėtą atvejį, kurioje įforminami stebėsenos rezultatai. Stebėjimo ataskaita siunčiama tebėtai institucijai ir (ar) įstaigai. 
  • Rengiamos metinės ataskaitos bei rekomendacijos, kurios pristatomos stebėtoms institucijoms ir (ar) įstaigoms, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir, prireikus, − kitoms susijusioms institucijoms ir organizacijoms.

Projektas yra finansuojamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014 - 2020 metų nacionalinę programą. Projekto numeris PMIF-1.2.2-K-01.