Pagalba pabėgėliams ir migrantams

Projektai

Šiuo metu vykdomi projektai

Pagalba dirbantiems migracijos srityje

Šiuo metu Lietuvoje nėra bendros institucinės kultūrinio išprusimo ir tarpkultūrinės kompetencijos kėlimo sistemos, todėl šių įgūdžių stiprinimas vis dar išlieka ad hoc pobūdžio. Šioms sritims institucijose ir organizacijose, dirbančiose legalios migracijos, migrantų ir prieglobsčio gavėjų integracijos srityje, skiriamas nepakankamas dėmesys, todėl nėra užtikrinamas jų tvarumas ir perimamumas.  Taipogi nėra specifinių programų ar metodologijų, kurios padėtų geriau suvokti bendrą prieglobsčio, imigracijos ir integracijos situaciją bei kontekstą, vykdomą politiką ir vykstančius procesus.

Atsižvelgiant į šią situaciją ir siekiant įgyvendinti legalios migracijos, migrantų ir prieglobsčio gavėjų integracijos politikos tikslus bei principus, įgyvendinamas projektas migracijos suvokimo ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimo srityje.

Projekto tikslas įdiegti mokymosi visą gyvenimą (lifelong learning) požiūrį prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose Lietuvoje pagal holistinę mokymų programą ir pagerinti legalios migracijos ir integracijos srityje dirbančių specialistų kompetencijas ir gebėjimus dirbant su migrantais ir prieglobsčio gavėjais.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, iškelti šie projekto uždaviniai:

  1. Apmokyti legalios migracijos ir integracijos srityje dirbančius specialistus tarpkultūrinių kompetencijų klausimais ir užtikrinti, kad įgytų žinių specifinėmis temomis teisiniais, psichologiniais, smurto artimoje aplinkoje, saugumo ir duomenų apsaugos klausimais;
  2. Supažindinti legalios migracijos ir integracijos srityje dirbančius specialistus su supervizijų metodu ir įgalinti juo naudotis, dalinantis konkrečių praktinių atvejų pavyzdžiais ir galimybėmis juos spręsti;
  3. Sudaryti galimybę Lietuvos specialistų bendradarbiavimui su Šiaurės Europos organizacijų specialistais;

Sudaryti galimybę Lietuvos specialistų tarpusavio bendradarbiavimui.

Apibendrinant "Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose" projektą , tai jis apima migracijos ir integracijos srityje dirbančių specialistų mokymus pagal holistinę programą "Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija dirbant su legalios migracijos procesais, migrantais ir prieglobsčio gavėjais: politologinis, sociologinis, teisinis, kultūrinis ir psichologinis pjūviai". Į mokymų programą įtraukiant tarpkultūrinius mokymus ir specifinius (teisinius, psichologinius, saugumo, duomenų apsaugos, smurto artimoje aplinkoje prevencijos) klausimus. Projekto metu specialistai taip pat supažindinami su supervizijų metodu ir įgalinami supervizijas panaudoti kaip kolektyvo stiprinimo, vienijimo ir įtampos mažinimo bei motyvacijos skatinimo įrankį. Susitikimų su ES Šiaurės Europos regiono organizacijų atstovais metu stiprinamas bendradarbiavimas ir sudaromos galimybės keistis patirtimi. Bendradarbiavimo susitikimų metu stiprinamas Lietuvos specialistų, dirbančių integracijos srityje, bendradarbiavimas.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama suorganizuoti tris mokymų ciklus (vienas ciklas per metus). Ciklą sudaro 12 mokymų.

Projektas įgyvendinimas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014 – 2020 m. nacionalinę programą. Projekto trukmė: 2018 06 01 – 2021 11 30

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Artūras Rudomanskis, Projekto koordinatorius, +37061201192, a.rudomanskis@gmail.com.

Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektą įgyvendina: Diversity Development Group

Projekto partneris: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos remiamas projektas

Nuo 2004 metų Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių komisaro valdybos (JTVPK) remiamų veiklų rėmuose pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams teikiama humanitarinė pagalba, organizuojama socialinė parama pažeidžiamoms pabėgėlių šeimoms, organizuojamos moterų savipagalbos grupės, renginiai, teikiama socialinė pagalba krizinėse situacijose atsidūrusiems užsieniečiams.

Socialinė ir teisinė studentų klinikos

Veiklų rėmuose veikia socialinė ir teisinė studentų klinikos, kurių metu atrinkti ir apmokyti socialinio ir teisinio darbo praktikantai yra įtraukiami į socialinės ir teisinės pagalbos pabėgėliams teikimo procesą. Kad įtrauktume studentus teisininkus, yra organizuojamos tarpuniversitetinės pabėgėlio bylos nagrinėjimo teismo inscenizacijos varžybos.

Profesionali teisinė pagalba

Svarbią Jungtinių Tautų projekto dalį sudaro teisinė pagalba prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams, kuri apima teisinį konsultavimą, dokumentų rengimą bei atstovavimą valstybinėse institucijose ir teismuose. Ypatingas dėmesys skiriamas prieglobsčio prašymų priėmimo ir prieglobsčio prašytojų nesulaikymo užtikrinimui. Tuo tikslu teisininkai dažnai lankosi Užsieniečių registracijos centre. Tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos, JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią LRK teisininkai turi teisę vykdyti prieglobsčio prašymų pateikimo monitoringą pasienyje.

Visuomenės informavimas

Siekiant prisidėti prie pozityvaus pabėgėlių įvaizdžio visuomenėje formavimo, skleidžiama informacija apie Pabėgėlių reikalų skyriaus vykdomą veiklą, viešinami teigiami pabėgėlių integracijos pavyzdžiai.

Kauno Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT

Tai tąsa 2004 metais įsteigto Pabėgėlių dienos centro veiklų. Šiemet Raudonojo kryžiaus draugijos veikla Kaune plečiasi ir centro veiklose kviečiami dalyvauti ne tik prieglobstį Lietuvoje gavę asmenys, bet ir kiti trečiųjų šalių piliečiai. Čia   dirbantys 3 socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjas padeda lankytojams susidoroti su integracijos metu kylančiais iššūkiais: per trumpą laikotarpį susirasti gerai apmokamą darbą, susirasti ir išlaikyti būstą, tęsti lietuvių kalbos mokymus, perprasti mūsų kultūrą, tradicijas, susirasti savo vietą mūsų visuomenėje ir tapti pilnaverčiu jos nariu. Pagal poreikį užsieniečiai lydimi ir jiems tarpininkaujama įvairiose institucijose: savivaldybėje, socialinės paramos, migracijos skyriuose, sveikatos, švietimo įstaigose, banke; padedama  pildyti reikiamus dokumentus. Centro InLT lankytojai turi galimybę gauti  teisines, psichologines, profesinio orientavimo konsultacijas, mokytis lietuvių kalbos, lankyti pilietinio orientavimo ir asmeninės kompetencijos ugdymo užsiėmimus.
Siekiant sumažinti socialinę atskirtį Centro InLT durys atviros ir visuomenės nariams, kurie kviečiami į bendrus užsiėmimus bei renginius.

Centro veikla finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas

Projekto NR. PMIF-1.1.4-K-01


Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sistemą, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius.


Projekto tikslinė grupė – prieglobsčio prašytojai - trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie pateikė prašymus suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje.

Projekto partneriai: Užsieniečių registracijos centras, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

Projekto laikotarpis: 2015-09-01 iki 2018-12-31

Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Siekiant sėkmingos prieglobsčio prašytojų (toliau – PP) adaptacijos ir tolimesnės pabėgėlių integracijos Lietuvoje, būtina kuo anksčiau suteikti galimybę išeiti iš uždaros erdvės (URC centro ribų), bendrauti su Lietuvos piliečiais, vietinės bendruomenės nariais - taip susipažįstant su mūsų šalies kultūra, istorija, tradicijomis, galiojančiais įstatymais, tvarka ir pan., nesusikuriant baimių, iliuzijų, ko sunku išvengti nuolat būnant uždaroje erdvėje. Šiuo projektu tęsime 2008 m. pradėtą veiklą, skatinsime PP socialinį aktyvumą, pažinimą, teiksime humanitarinę, medicininę, teisinę, psichologinę, socialinę pagalbą, vaikų užimtumą, mokysime lietuvių kalbos, organizuosime bendrus renginius su vietos bendruomenes, pažintines – edukacines išvykas po istorines Lietuvos vietoves ir kt.

Projekto rezultatai reikalingi projekto tikslinei grupei – prieglobsčio prašytojams, bei Lietuvos visuomenei tampant daugiau solidaria, atsakinga, atvira priimant "kitą ir kitokį" -  suteikiant jam pagalbą.

Visi šio fondo lėšomis remiami veiksmai vykdomi visapusiškai gerbiant pagrindines teises ir žmogaus orumą. Šiuo projektu bus siekiama pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Nustatyti ir plėtoti įvairius dinamiško abipusės sąveikos proceso aspektus, apimančius integracijos strategijas, įgyvendintinas  regiono lygiais atsižvelgiant į PP integracijos poreikius regiono lygiu, kuriomis būtų tenkinami svarbiausi PP poreikiai ir plėtojamos veiksmingos atitinkamų suinteresuotųjų subjektų partnerystės.

Infocentras migrantams

Klaipėdoje sėkmingai tęsia savo darbą Lietuvos Raudonojo Kryžiaus "Infocentras migrantams".
Infocentre migrantams Klaipėdoje teikiamos nemokamos socialinės paslaugos trečiųjų šalių piliečiams, kurių dėka siekiama užpildyti TŠP informacines spragas, bei pagerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę. Centre nuolat dirba 3 socialinės darbuotojos ir socialinio darbuotojo padėjėja. Informacija teikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Pagrindinės centro veiklos, konsultacijos ir seminarai orientuoti į migrantų integraciją bei adaptaciją Lietuvos visuomenėje.

Infocentre migrantams teikiamos šios paslaugos:
- Socialinės konsultacijos (konsultavimas ir lydėjimas);
- Individualios teisinės konsultacijos;
- Profesinio orientavimo konsultacijos (konsultacijos ir tarpininkavimas įdarbinimo metu);
- Psichologinės konsultacijos;
- Lietuvių kalbos mokymai;
- Pilietinio orientavimo mokymai;
- Informaciniai renginiai;
- Šviečiamieji – pažintiniai mokymai.

Centro veikla finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Užsieniečių išsiuntimo stebėsena

Lietuvos Raudonasis Kryžius vykdo užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėsena, kurios metu mes:

  • Stebime, vertiname ir analizuojame duomenis apie vykdomą išsiuntimo procedūrą
  • Rengiame stebėsenos ataskaitas ir pranešimus
  • Organizuojame apskritojo stalo diskusijas, kurių metu pristatomos rekomendacijos kaip pagerinti išsiuntimo operacijų vykdymą 


Vykdant šį projektą Lietuvos Raudonasis Kryžius siekia pagerinti išsiuntimo procedūras, užtikrinant trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie yra išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos, išsiuntimo standartų taikymą. Taip pat gerinti užsieniečių išsiuntimą vykdančių pareigūnų kompetenciją ir gebėjimus, teikiant stebėjimų ataskaitas ir rekomendacijas, organizuojant apskritojo stalo diskusijas bei užtikrinti išsiuntimo procedūroje dalyvaujančių valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą ieškant bendrų sprendimų stebėsenos metu identifikuotoms problemoms spręsti. 

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų. Projekto numeris PMIF-3.1.4-K-01. 

PRANEŠIMAS SPAUDAI:

Iš Lietuvos išsiunčiami užsieniečiai nesipriešina

Praėjusiais metais iš Lietuvos buvo išsiųsti kiek daugiau nei šimtas pagrindo būti šalyje neturėjusių užsieniečių. Išsiuntimo procedūrą stebintys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai pastebi, kad procesas vyksta sklandžiai, o dauguma jų išvyksta savo noru.

Trys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai jau antrus metus stebi trečiųjų šalių piliečių, neteisėtai esančių Lietuvos teritorijoje, grąžinimą į kilmės valstybę, arba kitą saugią šalį, kurioje šie turi leidimą būti.

Nepriklausomų stebėtojų dalyvavimas vykdant išsiuntimo procedūrą padeda užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir orumas.

Iš viso 2017-aisiais iš Lietuvos buvo išsiųsti 110 teisinio pagrindo būti šalyje neturėjusių užsieniečių. Nuo praėjusių metų pradžios, prasidėjus šiam projektui, teisininkai stebėjo 19 išsiuntimo atvejų. Tris iki kilmės valstybės ir 16 iki Vilniaus oro uosto.

"Esame informuojami apie kiekvieną išsiuntimą, tačiau dažniausiai renkamės stebėti, mūsų nuomone, sudėtingesnes situacijas. Pavyzdžiui, kai vienu metu būna išsiunčiami keli asmenys", – sakė vienas stebėtojų advokatas Laurynas Biekša.

Procedūrą stebintys teisininkai rūpinasi, kad būtų tinkamai sutvarkyti išvykstančio asmens dokumentai, jam sklandžiai paaiškintos aplinkybės, tvarkingai sudėti būtiniausi daiktai, fiksuojami pareigūnų elgesys ir veiksmai oro uoste.

Per daugiau nei metus advokatas girdėjo tik apie vieną atvejį, kai išsiunčiamas asmuo nenorėjo išvykti. Dažniausiai pagrindo būti Lietuvoje neturintys žmonės išvyksta savo noru, o turintys finansines galimybes tai padaro savarankiškai. 

19 išsiuntimo atvejų stebėję Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai užfiksavo mažiau nei dešimt nežymių pažeidimų.

„Skirtingai nuo kitų, mūsų vykdomų žmogaus teisių stebėjimo projektų, šiame problemos nėra didelės. Dažniausiai mums pranešus apie pažeidimą, kitą kartą susiklosčius tokiai situacijai matome, kad į mūsų pastabas buvo atsižvelgta.

Dažniausiai tai būna techniniai dalykai. Pavyzdžiui, ne taip supakuoti asmens daiktai, dėl ko vėliau kyla problemų oro uoste. Arba lydint asmenį oro uoste be reikalo atkreipiamas dėmesys, ko neturėtų būti.

Tačiau turiu pastebėti, kad išsiuntimo procesas yra organizuojamas sklandžiai, o su smarkesniais pažeidimais nesame susidūrę.

Manau, to priežastis gali būti ir ta, kad žmonės nori išvykti iš Lietuvos. Nė vienu mūsų stebėtu atveju nebuvo žmogaus, norėjusio likti Užsieniečių registracijos centre (URC) Pabradėje. Tad stebint išsiuntimą asmens, kuris pats nori išvykti iš šalies, problemų nelabai ir turėtų kilti“, – svarstė L.Biekša.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos procedūrą stebės iki 2020 metų. Projektas yra finansuojamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014 – 2020 metų nacionalinę programą.

Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena

Šio projekto tikslas - vykdyti priėmimų sąlygų ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimo stebėseną, siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims. Nešališkai ir objektyviai vertinti, ar institucija, atsakinga už prieglobsčio prašytojų priėmimą ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą laikosi Europos Sąjungos normų bei tarptautinių įsipareigojimų. Užtikrinti prieglobsčio procedūrų įgyvendinime dalyvaujančių valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą, jį stiprinant susitikimų metu ir ieškant bendrų sprendimų stebėsenos metu identifikuotoms problemoms spręsti. Taip pat prisidėti prie Lietuvos prieglobsčio sistemos, kuri yra bendrosios Europos prieglobsčio sistemos dalis, tobulinamo taip, kad užtikrintų kokybiškas ir veiksmingas prieglobsčio procedūras. 

Vykdant priėmimų sąlygų ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimo stebėseną, stebimi, vertinami ir analizuojami duomenys apie prieglobsčio prašytojų fizines priėmimo sąlygas, prieglobsčio procedūrų įgyvendinimo efektyvumą ir atitikimą įstatymams bei tarptautinėms normoms. Ypač didelis dėmesys yra skiriamas pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams.  

Lietuvos Raudonasis Kryžiaus veikla pstebint prueglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas:

  • Vykdomi priėmimo sąlygų stebėsenos vizitai Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose ir (arba) Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje galioja pasienio teisinis režimas, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Užsieniečių registracijos centre. Taip pat, turint susitarimus, teritorinėje (-ėse) policijos įstaigoje (-ose), Pabėgėlių priėmimo centre ir, prireikus, − kitose institucijose ir (ar) įstaigose.
  • Po kiekvieno stebėjimo vizito rengiama ataskaita apie konkretų stebėtą atvejį, kurioje įforminami stebėsenos rezultatai. Stebėjimo ataskaita siunčiama tebėtai institucijai ir (ar) įstaigai. 
  • Rengiamos metinės ataskaitos bei rekomendacijos, kurios pristatomos stebėtoms institucijoms ir (ar) įstaigoms, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir, prireikus, − kitoms susijusioms institucijoms ir organizacijoms.

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų. Projekto numeris PMIF-1.2.2-K-01.